The Red Ranger Becomes An Adventurer In Another World

Siêu nhân đỏ hi sinh thân mình diệt boss, được chuyển sinh sang thế giới khác cùng đống đồ chơi của mình. Và hành trình trừ gian diệt bạo bảo vệ dân lành của anh vẫn tiếp tục...

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »