Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »