Chàng Lại Phụ Thiếp

Chàng chọn thiên hạ, vì vậy phụ ta. Cả thiên hạ rộng lớn kia, ta không thể nào bì được.

Nhưng tại sao?   Ta không là gì của chàng cả ư?

Tin tưởng rồi lại đổi lấy phụ bạc. Thế nhưng ta vẫn cứ tin, để rồi chàng lại phụ ta lần nữa.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »