Chương 92

Chương 92(mũ)

*Chim trẩm, loại chim được cho là có độc trong truyền thuyết, dùng lông nó ngâm rượu uống vào sẽ chết ngay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.