Chương 9

Chương 9MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ

(*) khóe miệng của người này hơi hếch lên, như vầng trăng khuyết vậy. Người có đặc điểm này có khả năng ngoại ngữ và ăn nói rất tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.