Chương 86

Chương 86Cue

: là nhắc đến, bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người/ một sự việc không liên quan đến vấn đề đang bình luận, tranh luận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.