Chương 8

Chương 8Khúc lão đại, thiên tài ảo thuật phong cách Lưu Khiêm dẫn dắt nhóm con cháu đệ tử của mình lang bạt biểu diễn khắp Trung hoa Dân quốc, mà Trần Quân Nghiên và Lý Tú Lan, thành viên trong đoàn xiếc thú yêu nhau, trở thành một cặp


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.