Chương 76

Chương 76Nguyên văn: mộc quan

Sau khi đại công cáo thành thì lặng lẽ rút lui


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.