Chương 55

Chương 55(*) Nguyên văn “Mai khai nhị độ” (梅开二度): Nghĩa đen hoa mai nở hai lần. Nghĩa bóng chỉ làm một việc thành công hai lần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.