Chương 51

Chương 51Trung khuyển: từ này thường được dùng để chỉ người si tình, cưng chiều người yêu hết mức, hết lòng vì người mình yêu, chung thủy tuyệt đối.

Học bá: Là ngôn ngữ mạng dùng để chỉ những học sinh giỏi, có khả năng tiếp thu kiến thức vượt trội so với những người bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.