Chương 44

Chương 44người đứng đầu Mặc gia

Một chiếc lá che đôi mắt, làm cho người ta không nhìn thấy được thế giới rộng lớn bên ngoài. Xuất phát từ một câu chuyện thời nước Sở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.