Chương 44

Chương 44“Tôi thấy muốn đẩy cái ấm trà tròn vo này về một hướng rất cần có kỹ xảo”.

“Nếu anh đả thương cô ấy, tôi sẽ cắn chết anh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.