Chương 40

Chương 40ngày giỗ)

Tô Tần (382-284TCN), tên tự là Quý Tử, là một trong những đại diện tiêu biểu của phái Hợp tung (kế sách liên minh giữa các nước chư hầu) thời Chiến quốc.

Nguồn: vi.wikipedia.org


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.