Chương 39

Chương 39[*] Theo mình, nội tâm nam chính đã có thay đổi khá lớn và mối quan hệ với Tưởng Diên cũng đã thay đổi ít nhiều. Thể hiện rõ nhất trong tình huống này, vậy nên từ đây mình sẽ thay đổi cách xưng hô giữa hai người nhé.

Quận kinh doanh trung tâm (tiếng Anh: central business district, viết tắt: CBD) là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với “quận tài chính” của thành phố. Về mặt địa lý, nó thường trùng với “trung tâm thành phố”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.