Chương 33

Chương 33“Ngày ấy tuyết rơi, anh gặp được em, ánh sáng trong đôi mắt… những vì sao rong ruổi, vòng tay xa cách, ở tinh cầu cô đơn đợi chờ em…”

“Vệ tinh”

“Vệ tinh”

“Vệ tinh”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.