Chương 30

Chương 30Dụng tâm lương khổ: là phải dùng nhiều tâm tư, trí lực để suy đi tính lại.

Tu La tràng: có thể tạm giải thích đây là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hoặc là chết, hoặc là bị thương.

Kiếm tẩu thiên phong: Ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

Hơ khô thẻ tre bên cạnh ý nghĩa hoàn thành xong một việc nào đó thì với ngữ cảnh này, có nghĩa là đã đóng máy/ quay xong một bộ phim.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ: dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai trong thiên hạ cũng biết. Theo “Hán thư thời Xuân Thu”, khi Hoàng đế Ngụy Cao Mạo lên ngôi, Tướng quân Tư Mã Chiêu đã lộng quyền và âm mưu tranh đoạt ngai vàng. Hoàng đế Ngụy Cao Mạo đã mô tả tham vọng của mình là “lòng người qua đường đều biết đến”. Các thế hệ sau này đã dùng “Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ” như một ẩn dụ cho tham vọng, điều này rất hiển nhiên và đã được mọi người biết đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.