Chương 26

Chương 26(năm thứ nhất)

 (Mic: à vâng, vì không phải người nên không phải nhân sinh)

(Mic: Mặc: mực – màu đen)

 (Mic: cận cảnh một chiếc fanboy yếu tâm lý mà lại thích đu idol -.-)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.