Chương 25

Chương 25



Cô vẫn luôn không tới tìm cháu, cho nên cháu tới tìm cô

Cô đừng lo lắng, đừng khổ sở, trên thế giới này vẫn còn một người ở bên cô

cháu là thật

Cô cũng là thật


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.