Chương 18

Chương 18Nếu cậu đã yêu Chu Đường thì sao lại tốt với tớ thế?

Cậu cứ như thế sẽ làm Chu Đường buồn và tức giận đấy.

Thậm chí sẽ làm tớ cảm thấy, có phải tình cảm bao nhiêu năm qua của mình thích nhầm người rồi không, lại yêu phải một kẻ lăng nhăng bội bạc.

Chuyện cậu làm chính cậu phải biết chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.