Chương 147

Chương 147(*) Ở đây trong nguyên văn là刘婆婆 (Nghĩa là bà Lưu), nhưng trong truyện con gái của bà Lưu chỉ tầm ngang tuổi Giang Ngư nên mình đổi thành bác Lưu cho khớp với xưng hô phía sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.