Chương 14

Chương 14(Thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi)

(Khinh thanh tế ngữ: tiếng nói nhỏ nhẹ)

Tác giả có lời muốn nói:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.