Chương 131

Chương 131Mẹ của em là một người vô cùng tuyệt vời.

Sáng sớm ngủ dậy, trên cổ mẹ có vết muỗi chích.

Nhưng trên người em thì không có.

Nhất định là mẹ đã thu hút sự chú ý của đám muỗi, thế nên đám muỗi mới không chích em, mẹ của em là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Con yêu mẹ lắm, mẹ ơi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.