Chương 127

Chương 127Đơn vị đo lường được sử dụng ở Trung Quốc. 1 vạn tương đương 10 nghìn (1 vạn = 10000)

Phụ bằng tử quý: Cha quý nhờ con, mượn ý từ câu gốc “mẫu bằng tử quý” để chỉ hoàn cảnh của những gia đình đế vương ngày xưa, con trai vinh hiển thì mẹ cũng được thơm lây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.