Quỹ Đạo Đơn Phương

Chương 3(*) Nếu edit theo kiểu “địa phương” luôn thì chắc sẽ thành “Răng nội lên mô?” =))) Mà thế thì sợ mọi người mất tập trung nên Trà để bình thường nhá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.