Quỹ Đạo Đơn Phương

Chương 2(*) Cụm từ, hán việt là Thuận tụng thì kỳ (顺颂时祺) nghĩa là lời chúc sức khoẻ bình an thuận lợi dùng ở cuối thư, nhưng dịch ra tiếng Việt khó ghép từ Kỳ vào nên Trà để ngắn gọn cho dễ hiểu.

(*) Cụm hán việt là niệm niệm bất vong – nhớ mãi không quên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.