Quỹ Đạo Đơn Phương

Chương 1Phần một – Yêu Thầm Thinh Lặng

(*暗恋无声: Chữ cuối là “Thanh” trong tên nam chính – Tống Kỳ Thanh.)

===


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.