Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 1-2Chuyển ngữ: Mic

(nguyên văn: nghe thiên thư, nhưng mình đổi thành vịt nghe sấm cho nó dễ hiểu)

(học theo Hàm Đan)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.