Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

Chương 5Dưa: thuật ngữ Cbiz, để chỉ những tin đồn (rumor). Nếu tin đồn có độ tin cậy thấp hoặc không trở thành sự thật thì gọi là dưa xanh hoặc dưa bở, ngược lại thì gọi là dưa ngọt. Dưa chín ở đây là dưa ngọt.

Rèn sắt khi còn nóng: ẩn dụ cho việc nắm bắt thời cơ làm một việc gì đó thật nhanh chóng, tranh thủ cho kịp lúc.

Hạ sách: phương kế được coi là không hay nhất trong các phương kế; đối lập với thượng sách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.