Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

Chương 4Bắt nguồn từ thành ngữ “khuynh quốc khuynh thành”, thường được dùng để chỉ nhan sắc đẹp đến nỗi khiến lòng người chao đảo, đắm say.

Tốt quá hoá lốp: chăm bón quá nhiều sẽ khiến lúa tốt lên quá nhanh mà thành lốp – tức là nhiều hạt ít lá, giảm năng suất. Ý chỉ muốn làm một việc thật tốt nhưng lại hoá xấu, hàm nghĩa tương tự với “tốt quá hoá dở”.

Tiết tháo: khí tiết trong sạch, vững vàng, chí khí vững vàng, không chịu khuất phục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.