Chương 9

Chương 11(*) quan hệ Plato: nói một cách theo mình hiểu là tình yêu không t1nh dục. Giải thích kỹ hơn ở cuối chương.

(*) quan hệ Freud: tình yêu đi kèm t1nh dục.

Quan hệ Plato:

Quan hệ Freud:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.