Chương 86

Chương 98Mạch Nhâm (任脈)

là mạch của các kinh âm. Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm).

Thâm dĩ vi niên

: Tự bản thân cũng sâu sắc cho là đúng, tự nhận quả thực là thế.

Dương dương đắc ý

: Tự đắc ý, thoả mãn với hành động, việc làm của mình mà kiêu ngạo, vênh váo với mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.