Chương 86

Chương 97Paparazzi

: hay còn gọi là thợ săn ảnh chuyên nghiệp, họ thực ra là các phóng viên, công việc của họ là chụp ảnh, viết bài và theo dõi các ngôi sao, nghệ sĩ để tìm kiếm tin hot.

[*] Nguyên văn là “đen”, mang nghĩa là bôi đen, nói xẩu,…

: Ẩn dụ cho việc sức mạnh của một bên áp đảo bên kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.