Chương 86

Chương 89*] Tuy thiết lập nhân vật là Lục Dĩ Thành, Tưởng Diên, Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong là bạn cùng tuổi, ban đầu còn cùng phòng nữa nhưng mà mình vẫn hay để xưng hô giữa Đỗ Vũ với mọi người là “em – anh” là vì Đỗ Vũ là người nhỏ nhất ký túc. Mình thấy khá hợp với tính cách sôi nổi và bốc đồng của nhân vật này, đồng thời cũng cho thấy một phần nào đó mối quan hệ giữa các thành viên khác. Vậy nên mình vẫn sẽ giữ nguyên cách xưng hô này cho đến khi có gì thay đổi nhé.

[*] Một mai trở lại trước giải phóng (一朝回到解放前): Câu đầy đủ là “Sau chục năm làm việc vất vả, một mai trở lại trước ngày giải phóng.” Ngày giải phóng là chỉ ngày 1/10/1949 (Ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc). Trước ngày giải phóng, Trung Quốc rất nghèo, sau hàng thập kỷ người dân Trung Quốc làm việc chăm chỉ thì trong giai đoạn đầu của cải cách vào cuối những năm 1970, sau khi thực hiện chính sách khoán hộ sản xuất ở nông thôn, người dân Trung Quốc lại mất sạch. Vậy nên “một mai trở lại trước ngày giải phóng” thường dùng để ám chỉ tình hình của một người sau khi thua sạch chứng khoán, cờ bạc.

Bộ lọc

: filter.

“Hoài niệm”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.