Chương 86

Chương 87Quỳnh tương (琼浆 / 瓊漿)

: là một loại mỹ ngọc. Quỳnh tương là chất nước từ mỹ ngọc chế thành. Truyền thuyết cổ đại cho rằng, uống quỳnh tương có thể thành tiên. Thần thoại Trung Quốc cũng cho rằng “Quỳnh tương ngọc dịch” (

琼浆玉液)

là thức uống ngon trong hội Bàn đào 蟠桃 của Vương Mẫu Nương Nương.

Kỳ nghỉ Quốc khánh, hay còn gọi là tuần lễ vàng của du lịch Trung Quốc, kéo dài từ ngày 1/10 đến ngày 7/10 hàng năm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.