Chương 7

Chương 10*喜上眉梢(Hỉ thượng mi sao): Biểu đạt tâm tình hạnh phúc, tốt đẹp, vui tươi của con người. Diễn tả một người đang hoan hỉ, người Trung Hoa dùng thành ngữ hỉ thượng mi sao (喜上眉梢: niềm vui ở trên đỉnh lông mày) và thể hiện điều đó bằng hình ảnh những con chim hỉ thước (喜鹊: chim ác là) đậu trên ngọn cây mai (梅梢)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.