Chương 67

Chương 70(Mic: đoạn này tui chém hơi nhiều do không hiểu địa lý)

*Một kẻ làm quan cả họ được nhờ

mây tía đến từ phía Đông

*Ngài chuẩn bị ẩn cư, xin vì tôi mà viết sách

*Giao kết nước xa, tấn công nước gần


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.