Chương 61

Chương 69Đáp ứng (答應): là một chức danh, cách gọi dành cho cung nữ, nữ quan lẫn hoạn quan vào thời nhà Minh. Sang đến đời nhà Thanh, ban đầu, đây là một dạng danh xưng của cung nữ, nhưng dần dà nó trở thành một cấp bậc của phi tần.

*] Mình nghĩ “phim bím tóc” ở đây là chỉ phim cung đấu lấy bối cảnh đời nhà Thanh. Vì nam giới ở thời đại này đều để kiểu tóc gọt nửa đầu, sau gáy tết tóc đuôi sam.

Ba mức cao (三高): Ba mức cao là thuật ngữ chung chỉ bệnh mỡ máu cao, huyết áp cao và lượng đường trong máu cao.

Quầy chuyên doanh: là cửa hàng phục vụ cho một thị trường bán lẻ cụ thể. Nói cách khác, là một cửa hàng chuyên về một dòng sản phẩm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.