Chương 61

Chương 63[*] Ẩm thực Sa Huyền: có nguồn gốc từ huyện Sa Huyền, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là một thuật ngữ chung cho một loạt món ăn mang đặc điểm địa phương của huyện Sa Huyền. Nó thuộc về ẩm thực Phúc Kiến. Hiện nay nó là một nhánh quan trọng của ẩm thực Trung Quốc và là đại diện tiêu biểu đồ ăn giá rẻ ở Trung Quốc đại lục.

Hiệu suất chi phí (CPI): Một thước đo về hiệu quả của chi phí chi cho một dự án. Công thức một doanh nghiệp thường sử dụng để đánh giá các chỉ số hiệu suất chi phí (CPI) là tỷ số giữa giá trị thu được (EV) so với chi phí thực tế (AC); do đó, CPI bằng EV chia cho AC. Một giá trị cao hơn so với một chỉ là một điều kiện thuận lợi, trong khi giá trị dưới một sẽ được coi là không thuận lợi.

Tu La tràng: có thể tạm giải thích đây là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hoặc là chết, hoặc là bị thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.