Chương 6

Chương 7“Cứ mỗi lần gặp nhau em đều chẳng có cách nào thở ra hơi / Khiến em còn tưởng anh có thứ vũ khí tước đoạt hơi thở của người khác nữa kia.”


Chú thích bài hát:

(1) Em nhất định sẽ không nói yêu anh – Hứa Như Vân

Tâm sự tuổi hồng của Ngải Ngư:

Cuối cùng chương này hai cục cưng cũng chịu nói chuyện với nhau xíu xíu rồi, xúc động muốn trào nước mắt luôn đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.