Chương 58

Chương 64(Mic: cổ nhân thật hack não quá thể đáng, hèn chi tuổi thọ không dài =.=)

*Tam Hoàng Ngũ Đế là thời kỳ lịch sử đầu tiên của Trung Quốc, gồm các vị quân chủ huyền thoại của TQ trong thời kỳ từ năm 2852 TCN tới 2205 TCN, thời kỳ ngay trước thời nhà Hạ. Do không có di tích đủ lớn để khảo cứu nên mô tả về thời kỳ này mang tính truyền thuyết, huyền thoại nhiều hơn là thực tế lịch sử.

Cái gọi là Tam Hoàng, dùng để chỉ đến ba vị quân chủ đầu tiên mang tính chất huyền huyễn và thần thánh. Theo truyền thuyết, ba vị này được cho là thần tiên hoặc bán thần, những người đã sử dụng phép màu để giúp dân. 

Các học giả Trung Hoa không thống nhất với nhau về tam hoàng cụ thể là ai, phần lớn chịu ảnh hưởng nhiều bởi các truyền thuyết dân gian. Theo sử ký Tư Mã Thiên, tam hoàng là Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng. Theo Vận Đẩu Xu và Nguyên Mệnh Bao, tam hoàng là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông.

Ngũ Đế là năm vị quân chủ nối tiếp Tam Hoàng, có công khai hóa dân tộc Trung Hoa, đưa dân tộc này thoát khỏi tình trạng sơ khai. 

Theo Sử ký Tư Mã Thiên, ngũ đế là Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Theo Lễ ký và Hàn Phi Tử, ngũ đế là Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Phục Hi thị, Nữ Oa thị, Thần Nông thị.

Nguồn (click vào link để đọc chi tiết hơn): vi.wikipedia.org


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.