Chương 57

Chương 58Phú nhị đại: là thế hệ giàu có đời thứ hai. Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ đến con cái của giới nhà giàu, các tài phiệt hay tỷ phú,…

Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng phải mềm mỏng hơn; nhận được ích lợi từ người khác thì phải ăn nói nhún nhường hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.