Chương 51

Chương 53Kết nghĩa kim lan để chỉ bạn bè thân mật, tình nghĩa bền thắm như vàng, khí vị thơm như hoa lan.

Mình thường nghe “nữ đức” với ý nghĩa là đức hạnh, phẩm giá của người phụ nữ, còn “nam đức” ở đây cũng tương tự như vậy nhưng mà dành cho phái nam, là đức hạnh của đàn ông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.