Chương 5

Chương 6Bắt cóc đến đây, hãy chọn một tượng gỗ, người què, người mù và người cụt tay, tất cả hãy nhận lấy hình dạng mà làm, làm kẻ ăn mày xin tiền


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.