Chương 44

Chương 51“Anh Mục thích Đỗ Niên Niên?”

          “Đúng vậy! Ban đầu tôi cũng tưởng chàng ấy tiếp cận Đỗ Niên Niên chẳng qua là để tra rõ lộ võ công của cô ta. Ai ngờ hôm nay rõ ràng là Đỗ Niên Niên đả thương tôi, chàng ấy lại trách tôi. Gió đông tàn ác, tình người mỏng manh vui được thoáng chốc”.

          “Nhưng anh Mục không lấy cô ta được”.

          “Nói rất hay! Tôi cũng đoán như thế! Cho nên thoáng cái tôi đã không buồn nữa”.

          “Cô nghĩ đi, vừa rồi Giang Lam Sinh nói, hoặc Đỗ Niên Niên cả đời thành kẻ tàn phế hoặc chỉ có thể sống năm năm. Cô ta chọn cái thứ hai nên không còn sống lâu nữa. Cô ta đáng thương như vậy, lại hai lòng cùng ưa với Diễn Phong, thế thì cứ lấy thôi. Nhưng Diễn Phong còn phải sống cả đời. Tôi đã nghĩ xong rồi, năm năm này, tôi sẽ đi theo không xa không gần. Đỗ Niên Niên còn trên đời thì tôi không đi quấy Diễn Phong nữa. Nếu Đỗ Niên Niên qua đời, khẳng định Diễn Phong sẽ buồn bã, lúc này tôi lại đi tìm chàng ấy, ở bên chàng ấy”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.