Chương 39

Chương 42Fomandehit là loại hợp chất hữu cơ không màu, dễ bay hơi và có khả năng chuyển sang thể khí ở điều kiện bình thường, có mùi ga rất nồng và khó ngửi. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, fomandehit là một hóa chất độc hại đối với sức khỏe con người, nguy hiểm hơn cả là chúng có thể gây nên bệnh ung thư. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho rằng các nồng độ nhỏ hơn của fomandehit tương tự như nồng độ trong phần lớn các tòa nhà không có tác động gây ung thư. Fomandehit được Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ phân loại như là chất có khả năng gây ung thư ở người và được Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) coi là chất gây ung thư đã biết ở người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.