Chương 39

Chương 41BGM là từ viết tắt của background music, là thuật ngữ miêu tả nhạc nền được sử dụng trong các video game và trong các blog hoặc website.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.