Chương 39

Chương 40Khách sạn tốc hành: Loại khách sạn giá rẻ, thị trường mục tiêu thường là tầng lớp lao động, khách du lịch tự túc, học sinh, sinh viên.

Leeuwenhoek: Một từ thông dụng trên mạng chỉ những người quan sát rất kỹ lưỡng, có thể phát hiện ra những chi tiết nhỏ nhặt nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.