Chương 33

Chương 35(*) thả bồ câu: giống như thất hẹn thất hứa. Trường hợp là một ngôi sao có hoạt động nào đó, nhưng lại hủy vào phút cuối, bên trung hay dùng từ này chỉ ý như vậy, còn bên mình có thể hiểu là bị cho leo cây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.