Chương 26

Chương 29(*): “Cọc quạch”, nghĩa là “cộc lốc, không có lời thưa gửi, không có đầu có đuôi”. (Theo Từ điển Từ ngữ Nam Bộ của Huỳnh Công Tín). Ban đầu Trà để là “cộc lốc” theo thói quen nhưng “cộc lốc” lại là văn nói, áp dụng vô đoạn truyện nghe nó lại kỳ dị nên mới tìm xem có cách thế không, may mà tìm được bài nói về vấn đề cộc – cục của Ngày Ngày Viết chữ nên mới tìm được từ cọc quạch này. Bản raw là 没头没尾 – Không đầu không đuôi nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.