Chương 23

Chương 25Hảo tụ hảo tán: Dễ đến dễ đi, vui vẻ yêu nhau thì chia tay cũng vui vẻ.

Ngược cẩu: Ý chỉ hành động tình tứ, khoe tình cảm của những cặp đôi trước mặt những người độc thân. Cẩu ở đây là chỉ “cẩu độc thân” – những con người ế mòn ể mỏi mà vẫn chưa thoát ế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.